НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

mtspВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 260 став 1 од Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донeсе ПРОГРАМА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА СО ТЕШКА И НАЈТЕШКА ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЛИЦА СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И ДЛАБОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЗА ПОТПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК И ЗА ПОТПОЛНО ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

Со оваа програма се уредуваат мерките, носителите, начинот на спроведување, потребната документација и обезбедените средства за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година. I. Корисници Корисници на оваа програма се следните лица: - лице со тешка и најтешка телесна попреченост, - лице со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, - потполно слепо лице со придружник и - потполно глуво лице. II.Мерки Рефундирањето на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил се врши во рамките на обезбедените средства со оваа програма. Со оваа програма се предвидуваат средства за рефундирање во износ не поголем од 180.000,00 денари по одобрено барање. III.Носители Оваа програма ја спроведуваат Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа. IV. Начин на спроведување Барањето за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил се поднесува од страна на лицето од дел I од оваа програма, негов родител или старател, најдоцна до 30 септември, во тековната година по објавен јавен повик. Барањето со потребната документација се поднесува преку надлежниот центар за социјална работа до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил со потребната документација. Од страна на Комисијата за вршење на увид во домот на подносителот на барањето, се врши увид најдоцна 30 дена од доставување на барањето. Од страна на Комисијата за вршење на увид во домот на подносителот на барањето, записникот за извршен увид и барањето со приложената документација се доставува до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил најдоцна десет дена од извршениот увид.

Од страна на Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, по истекот на рокот за поднесување на барањата се разгледуваат доставените барања за рефундирање на средства со приложената документација, и најдоцна 30 дена по истекот на рокот се врши: - електронско внесување на податоците, - изготвување на предлог ранг - листа на лицата кои имаат поднесено барање за рефундирање на средствата по категории кориснички групи, -изготвување на предлог до министерот за труд и социјална политика за исполнетоста на условите за рефундирање на средства и донесување на решение по барањата. При утврдување на ранг - листата на лицата кои имаат поднесено барање за рефундирање на средствата платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил и ги исполнуваат условите од оваа програма, максималниот број на бодови изнесува 50 бода, и тоа: - еден член во семејство со попреченост– 15 бода, - два и повеќе члена во семејство со попреченост – 30 бода, - доколку лицето остварува приходи помали од просечната нето плата во државата за претходната година– 10 бода, - доколку лицето е редовен студен, активен барател на работа или вработено лице – 10 бода. V. Потребна документација Кон барањето се поднесува следната документација: -Наод, оцена и мислење од надлежна комисија за утврдена тешка и најтешка телесна попреченост, за утврдена умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепило и потполна глувост (или копија од документот заверена на нотар), -Царинска декларација (примерок од електронска царинска декларација, потврда за регистрација издадена по извршено увозно царинење) не постари од 12 месеци од денот на подмирување на царинските давачки и акцизи при увоз на патнички автомобил, издадени од царински орган (или копија од документот заверена на нотар), -Доказ за платен данок на додадена вредност при набавка на патничкиот автомобил или -Фактура за набавка на возило во државата, - Доказ од овластена компанија за вградена специјализирана опрема (за возила со купопродажна вредност над 10.000 евра во денарска противвредност, но не повеќе од 20.000 евра во денарска противвредност), - Наод и мислење за друг член на семејството со попреченост (или копија од документот заверена на нотар), -Потврда за остварени приходи од Управата за јавни приходи за претходната година, - Потврда за редовен студент (доколку лицето е студент), - Потврда за заснован работен однос (доколку лицето е во работен однос), -Потврда за регистриран активен барател на работа (доколку лицето е невработено лице). VI. Обезбедени средства Средствата за реализација на оваа програма се предвидени и обезбедени во Буџетот на Министерството за труд и социјална политика за 2020 година во износ од 3.000.000,00 денари, на Раздел 15001, потпрограма 50, ставка 464. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 јануари 2020 година.

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/programi/2020/2.1_refundiranje2020.pdf