НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

Активности

LogoМобилност Македонија на 13.11.2018 година доби покана за учество на јавна расправа во МТСП на 14.11.2018 година во 09 часот во врска со Предлог-Закон за социјална заштита. Иако времето беше кратко, учествувавме во расправата и дадовме свои забелешки во интерес на нашите членови, но и на сите лица со инвалидност кои не се наши членови а се засегнати со предложените измени. Дополнително утредента напишавме допис со наши предлози и сугестии и го доставивме до МТСП.

Еве дел од нашите реакции:

Повеќе: РЕАКЦИЈА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА НА ТЕКСТОТ НА НОВИОТ ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

mtspСо новиот Закон за социјална заштита за првпат се потенцита независноста на лицата со попреченост и нивното право на одлука, преку неколку основни начела на новиот Закон:

Член 15 – начело на еднаков третман и недискриминација
Член 17 – начелото на партиципативност;
Член 18 – начело на индивидуализација;
Член 22 – начело на најдобар интерес
Воедно се воведуваат права кои досега не биле предвидени со стариот Закон, како што е правото на попреченост, кое досега го остваруваа само лицата со најтешка телесна и сетилна попреченост, кое сега се проширува и на лицата со тешка или длабока интелектуална попреченост. Воедно правото на скратено работно време поради нега на дете/лице со попреченост се зголемува, односно со новиот Закон истото ќе изнесува 50% од просечната плата на родителот за претходната година, но најмногу до 50% од просечната плата во Република Македонија за претходната година, објавена од Државниот завод за статистика.

Повеќе: КОМЕНТАР НА МТСП на написот од Хендикеп Плус – Владата ќе ни ги скрати правата на нас, лицата со...

1На 12.11.2018 година, Зоран Блажевски, советник во Министерството за труд и социјална политика, Бранимир Јовановски и Софка Прчева, претставници на Мобилност Македонија, во просториите на Општина Охрид, одржаа работен состанок со Благојче Стојчески, раководител на одделот за финансии, Томе Наневски, од сектор за комунални дејности и Кети Росиќ, советник за социјална заштита, а во врска со Иницијативата на градоначалникот на Охрид, д-р Јован Стојаноски, поднесена до Министерството за труд и социјална политика за изградба и отворање на инклузивно детско игралиште во Охрид.

Повеќе: ЌЕ СЕ ГРАДИ ИНКЛУЗИВНО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО ОХРИД

22На 09.11.2018 година, во Порта Македонија беше организирана изложба на уметнички дела создадени на деветтата меѓународна ликовна колонија која годинава се одржа во месец април во Охрид.

На изложбата присуствуваше претседателот на Владата на РМ, Зоран Заев, кој во својот поздравен говор ги афирмираше мерките на Владата за подобрување на правата на лицата со инвалидност, но и поддршката за актиностите на сојузот кој преку своите активности делува кон подобрување на правата и положбата на лицата со телесен инвалидитет во РМ.

Повеќе: ИЗЛОЖБА НА СЛИКИ ОД ДЕВЕТТАТА МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

1На МОБИЛНОСТ Велес и беше доделена 9 Ноемвриска награда која преставува голема чест и од страна на Здружението изразуваме голема благодарност до општината на град Велес како и до сите граѓани на градот Велес

Повеќе: 9-то Ноемвриска награда на Мобилност Велес