НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

П Р Е Г Л Е Д
на бројот и структурата на членовите на Сојузот на телесно инвалидизираните лица

на Македонија по вид на телесен инвалидитет, вкупно и по здруженија

 

Реден број

Општина

ЦП

ПП

ДП

МС

ДИС

АМП

ОСТ

Вкупно

1.

Скопје

307

138

148

164

73

186

633

1649

2.

Битола

97

50

60

36

13

126

361

743

3.

Штип

40

31

20

15

10

59

447

622

4.

Тетово

124

28

102

24

20

37

167

502

5.

Прилеп

73

25

25

8

15

73

276

495

6.

Струмица

101

64

32

34

18

46

68

363

7.

Куманово

26

25

29

8

5

39

202

334

8.

Кочани

20

35

19

22

7

54

159

316

9.

Радовиш

27

8

12

10

11

25

123

216

10.

Велес

26

16

13

8

6

10

36

115

11.

Кавадарци

12

12

17

14

2

17

52

126

12.

Струга

24

7

20

4

11

14

38

118

13.

Охрид

16

12

15

7

2

11

47

110

14.

Дебар

12

15

16

2

2

14

61

122

15.

Гевгелија

12

7

10

2

4

10

37

82

16.

Кичево

23

14

7

6

6

18

92

166

17.

Св.Николе

3

3

3

3

5

10

46

73

 

Вкупно:

943

490

548

367

210

749

2845

6152