НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

Претставници на Собрание на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, мандат 2019-2023 година

 1. Дејан Ѓорѓиевски - Мобилност Скопје                 
 2. Жарко Петковски – Мобилност Скопје                            
 3. Горан Спасов - Мобилност Скопје                                   
 4. Јелена Трајковиќ - Мобилност Скопје      
 5. Горан Стојчески - Мобилност Скопје                 
 6. Душко Јанаќиевски - Мобилност Скопје            
 7. Јоле Ѓурчиновски - Мобилност Скопје                            
 8. Драгана Стоилковиќ-Мобилност Куманово
 9. Бранимир Јовановски – Мобилност Куманово    
 10. Елица Трпковска – Мобилност Штип                   
 11. Тоде Арсов – Мобилност Штип                            
 12. Лидија Успрцова – Мобилност Штип                  
 13. Горан Војновски – Мобилност Кочани                
 14. Василчо Илиjев – Мобилност Кочани                              
 15. Георги Питов – Мобилност Св.Николе     
 16. Сузана Николова – Мобилност Радовиш            
 17. Никола Пеев – Мобилност Гевгелија        
 18. Дивна Таневска – Мобилност Струмица              
 19. Љубица Боевска – Мобилност Струмица
 20. Михајло Михајлов – Мобилност Кавадарци        
 21. Горан Здравков – Мобилност Велес                      
 22. Стеван Ангелевски – Мобилност Прилеп            
 23. Ѓорѓи Здравески – Мобилност Прилеп                 
 24. Влатко Најдоски – Мобилност Прилеп                
 25. Нико Јанков – Мобилност Битола                         
 26. Митко Фидановски – Мобилност Битола            
 27. Лидија Велјановска – Мобилност Битола
 28. Сотир Јоновски – Мобилност Битола                   
 29. Небојша Пејоски – Мобилност Струга    
 30. Буран Бала – Мобилност Дебар                
 31. Бобан Јордановски – Мобилност Кичево
 32. ВелиборЈаќимовски – Мобилност Тетово
 1. Павле Филиповски –Мобилност Тетово и Гостивар
 2. Авни Хисмани – Мобилност Тетово и Гостивар