НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

КОМИСИИ

I Дисциплинска комисија

1. Марина Ташкова

2. Нермине Изаири

3. Васил Томов

 

II Комисија за здравство и опоравок

1. Нико Јанков

2. Славчо Илиев

3. Рашид Талунџиќ

4. Нада Таневска

5. Горан Здравков

 

III Комисија за спорт

1. Васко Стефановски

2. Дејан Ѓоргиевски

3. Лидија Успрцова

4. Дејан Атанасовски

5. Томи Јаневски

 

IV Комисија за образование и култура

1. Томче Најдовски

2. Стеван Ангелевски

3. Мери Туџарова

4. Кире Огненовски

5. Никола Марачков

 

VКомисија за почесни членови и признанија

1. Штерјо Николов

2. Михајло Михајлов

3. Никола Марачков

 

VI Комисија за избори и именувања

  1. 1. Бранимир Јовановски
  2. 2. Елица Трпковска
  3. 3. Буран Бала
  4. 4. Васил Томов
  5. 5. Нико Јанков

 

V Комисија за статутарни и други правни работи

1. Елица Трпковска

2. Персида Пренџова

3. Митко Фидановски