НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

Kонференција за спроведување на проект финансиран од ЕУ Мобилност Македонија со свои претставници учествуваше на конференцијата за „Поттикнување на социјалната инклузија и инклузивен пазар на трудот“, ИПА проект финансисран од Европската Унија кој треба да ги зајакне човечките ресурси во сите институции кои што работат со ранливите групи, но и на самите лица коишто спаѓаат во овие категории. 

Овој проект ќе се спроведува во Македонија во наредните 20 месеци. Главна цел е градење на институционални капацитети, развој на човечки ресурси и подобрување  на ефикасноста на социјалните установи за потикнување на социјалната инклузија кај ранливите групи, како и јакнење на човечките ресурси во државните институции, локалната заедница, работните организации, кадешто треба да се унапреди знаењето на сите коишто работат со ранливите групи и со лицата со инвалидност.

            Конференцијата ја отвори министерот за труд и социјална политика , Спиро Ристовски кој истакна дека:„Излезот од состојбата на сиромаштијата и социјална исклученост најдобро може да се надмине преку поврзување на давателите на социјални услуги и центрите за социјална работа, односно преку зајакнување на потенцијалите за вработување на ранливите категории на граѓани и нивна подршка при влезот на пазарот на труд, нешто што ќе се направи со овој проект. Со нивно вработување ќе дојде до прекинување на таканаречениот маѓепсан круг на сиромаштија–невработеност -исклученост- обесправеност“.

            Со проектот се предвидуваат работни тренинзи кои ќе ги обучат ранливите групи побрзо и поуспешно да се вклучат во работната средина.

            Со проектот ќе се препорача како да се направи единствена база на податоци која ќе овозможи полесно креирање на државните политики и мерките за активна политика за вработување.

            Во рамките на проектот ќе се спроведе и кампања преку којашто ќе се објаснува како да се развие социјална економија, која е целта и предностите на таквата економија, но и ќе ја подигне јавната свест за фактот дека цивилизациското ниво на една земја е многу повисоко доколку повеќе се грижи за ранливите групи.


 

VII

01-11.07.2012

Битола

23

Свети Николе

3

VIII

11-21.07.2012

Скопје

26

IX

21-31.07.2012

Тетово

26